NEWS & TIPS / Driver's License Points

       คงเคยได้ข่าวเรื่องการตัดคะแนนการอนุญาตขับขี่ทางบก สำหรับผู้ที่ผิดกฎจราจรกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับ แล้วมีเกณฑ์การตัดอย่างไร ถูกตัดแล้วจะส่งผลหรือไม่ แล้วจะได้แต้มคืนเมื่อไร มาหาคำตอบกันครับ
        ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.2565 ออกโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบก โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 142/1 วรรคสอง และมาตรา 142/4 และใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566)
กำหนดไว้ดังนี้

 มีกี่คะแนน และใครจะเป็นผู้ถูกตัดคะแนน?

- ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่มีคะแนนความประพฤติการขับขี่คนละไม่เกิน 12 คะแนน ไม่ว่าจะมีใบขับขี่กี่ชนิดก็ตาม 
- การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ กรณีรู้ตัวผู้ขับขี่ ให้ตัดคะแนนของผู้ขับขี่
- การตัดคะแนนกรณีไม่ทราบตัวผู้ขับขี่ ซึ่งอาจเป็นใบสั่งที่ติดไว้ที่รถหรือส่งทางไปรษณีย์ ให้ตัดคะแนนตามชื่อที่ปรากฏในหลักฐานทางทะเบียน เป็นผู้ครอบครองรถ 
ถูกตัดครั้งละกี่คะแนน ?
จะถูกตัดคะแนนเมื่อทำผิดกฎจราจร ตามความผิดครั้งละ 1 จนถึง 4 คะแนน
- ตัดครั้งละ 1 คะแนน : เช่น ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่หยุดรถตรงทางข้าม ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ไม่ขาดเข็มขัดนิรภัย ได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระค่าปรับ  
- ตัดครั้งละ 2 คะแนน : เช่น ฝ่าไฟแดง ย้อนศร ขับรถในระหว่างที่ใบอนุญาตถูกสั่งยึด หรือถูกสั่งพักใช้ 
- ตัดครั้งละ 3 คะแนน : เช่น ขับรถในขณะหย่อนความสามารถที่จะขับ ขับชนแล้วหนี ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถหรือไม่อาจเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
- ตัดครั้งละ 4 คะแนน : เช่น ขับรถในขณะมึนเมา หรือขับขณะเสพยาเสพติด  แข่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
หากถูกตัดคะแนนจนหมดจะเป็นอย่างไร ?
- หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ทุกชนิด คราวละ 90 วัน 
จะได้คะแนนคืนหรือไม่ ?
- ผู้ที่ถูกตัดคะแนน จะได้รับคืนคะแนนตามจำนวนที่ถูกตัดในแต่ละครั้ง ในวันถัดจากวันครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ถูกตัดคะแนนครั้งนั้น
- ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ จะได้คะแนนที่ถูกตัดคืน ในวันถัดจากวันครบกำหนดการสั่งพัก จำนวน 8 คะแนน และอีก 4 คะแนนจะได้รับคืน ก็ต่อเมื่อไม่ถูกตัดอีกเลยในเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
- กรณีที่ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ผู้บัญชาการตรำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด จะได้รับคะแนนคืนในวันถัดจากวันครบกำหนดสั่งพักใช้ใบอนุญาต 12 คะแนน
- ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ที่ถูกตัดคะแนนจนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน หากเข้ารับการอบรมจะได้รับคะแนนคืนในวันที่ผ่านการอบรมนั้น
...
ขับรถอย่างถูกกฎหมายนอกจากจะไม่ถูกตัดคะแนน แล้วยังเกิดความปลอดภัยต่อตนเองและเพื่อนร่วมทางอีกด้วย
--------------
Clear by Kia Ratchada-Ladprao
ศูนย์บริการ "เกีย รัชดาภิเษก-ลาดพร้าว" ยินดีให้คำปรึกษา 
บริการเช็กระยะและซ่อมบำรุง ติดต่อโทร. 02-048-8883
--------------

NEWS & EVENT: Driver's License Points