NEWS & TIPS

Image

When should you replace your tires?

เมื่อไรต้องเปลี่ยนยางรถยนต์

Read More

Image

Driver's License Points

การตัดคะแนนอนุญาตขับขี่ทางบก

Read More

Image

Driving through the flood

ขับรถยนต์ลุยน้ำอย่างปลอดภัย

Read More

Image

Switch Mobile Tires

การสลับยางรถยนต์

Read More

Image

Warm Up the Car's Turbo Engine

อุ่นเครื่องเมื่อ Start

Read More

Image

Tyre Manufacturing Date

วิธีเช็กอายุยางรถยนต์

Read More

Image

Mile Checking

วิ่งน้อยต้องเช็กระยะตามกำหนดไหม?

Read More

Image

Hydroplanning

หน้าฝนระวังรถเหินน้ำ

Read More

Image

Spare Tire

ใช้ยางอะไหล่อย่างไรให้ปลอดภัย?

Read More

Image

Run-in your new car?

เกียป้ายแดงต้องรันอินหรือเปล่า?

Read More

Image

Stay Safe at Home with KIA

3 บริการพิเศษ Stay Safe at Home with Kia

Read More